Een vangnet voor waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden

Historiek

In 1997 krijgt het secundaire onderwijs voor het eerst te maken met vakoverschrijdende eindtermen (VOET). Die eindtermen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen en welke houdingen van hen worden verwacht. De overheid wou daarmee een soort vangnet creëren voor waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden die misschien onvoldoende terug te vinden zijn in de vakken.

Op 1 september 2010 worden nieuwe, geactualiseerde vakoverschrijdende eindtermen voor het secundaire onderwijs van kracht. Het aantal wordt verminderd en er is een inhoudelijke bijsturing. De actualisering van de eindtermen moet in de eerste plaats een antwoord bieden op de vraag welke capaciteiten elke burger in Vlaanderen minimaal nodig heeft om actief aan de samenleving te kunnen participeren en om een persoonlijk leven uit te bouwen. Ook op het niveau van de Europese Unie is hierover nagedacht. Er is immers een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad inzake sleutelcompetenties voor levenslang leren.

Vakoverschrijdende eindtermen: zes jaar op stap

In een steeds veranderende samenleving is het goed als school aandacht te hebben voor de sleutelcompetenties en contexten aangereikt door de vakoverschrijdende eindtermen. Behalve voor leren leren, ICT en technologische vorming, vormen de VOET een niet-graadgebonden aanbod. Zes jaar lang krijgt de school en de leerling de kans om deze eindtermen te realiseren. Zes jaar lang gaan we op stap met onze leerlingen, van jonge bomen, uitgroeiend tot unieke mensen. We maken dankbaar gebruik van alle hulp die vakoverschrijdende eindtermen op die weg kunnen bieden.