Pedagogisch projectDe bijbelse metafoor 'de boom des levens' is ons uitgangspunt. Elke nieuwe leerling is zo’n jonge boom des levens. Met onze school willen wij in de wereld een levend bos, een onmisbaar 'regenwoud' laten groeien, met voldoende aandacht voor het gehele bos én de individuele boom of struik, die, hoe klein of onbeduidend ook, voldoende licht, lucht en voedsel moet krijgen om als unieke boom te leven.

De school probeert én een gezond wortelstel tot ontwikkeling te laten komen, met drie hoofdwortels, de wortels van hoofd, hart en lichaam, én de humus, de teelaarde, ondergronds te bewerken. Zo kan de jonge boom bovengronds uitgroeien tot een unieke boom in het oneindig gevarieerde bos van het leven en de wereld.

We weten dat we niet de enige opvoeders zijn, noch de sterkste. Maar we geloven dat wij ook een essentiële bijdrage kunnen leveren. Het hele proces moet via een steeds sterker wordende stam, de sterke ruggengraat van onze jonge mensen, resulteren in prachtige jonge levensbomen.

Bomen met een kruin waarin, naargelang van de noodzaak, de omstandigheden, het weer, de seizoenen, nu eens de ene, dan weer de ander tak de belangrijkste lijkt. Bomen waarin, waarrond, waaronder, waarvan en waarmee al het ander leven op aarde kan gedijen.

 

De wortels en de bodem

De wortel van de kennis
Het cognitieve onderdeel van het leerproces op school, georganiseerd vanuit de overtuiging dat zelfstandig en met anderen leren en zoeken, leidt tot weten en inzicht. Dit is absoluut onmisbaar voor het hele project.

De wortel van het affectieve
Het emotionele, niet-cognitieve leren, met de klemtoon op een positieve gerichtheid op de anderen als gehele personen, leidt via luisterbereidheid, luistervaardigheid en empathisch vermogen tot weten en inzicht van een andere orde. Minder meetbaar, maar de resultaten zijn even zichtbaar en tastbaar als die van het cognitieve aspect.

De wortel van het dynamisch-creatieve
Het creatieve leren, met aandacht voor het muzische, het artistiek-expressieve, het sportieve kunnen, heeft zowel oog voor ongedwongen speelsheid én competitiviteit, als voor relativerende humor, taalvaardigheid en lichaamstaalvaardigheid en resulteert in een dynamische beweeglijkheid van lichaam en geest.

Die drie wortels verankeren we stevig in een rijke humuslaag, de evangelische inspiratie, als onderliggende verantwoording voor wat we doen. Bij alledrie vragen we ons af: wat staat daarover in het evangelie, wat zou Hij gedaan hebben of doen?

Daarom gaan we streng en radicaal in tegen plat winstbejag, commercialisme en egoïstisch marktdenken. Daarom ook gaan we met veel liefde, veel mededogen en veel geduld met mensen om.

Dit alles groeit in een bredere voedingsbodem, met verschillende grondlagen. De thuisomgeving, het sociale milieu, de vriendenkring, jeugd- en sportbewegingen, de hele maatschappelijke context met vooral de razendsnel evoluerende media stimuleren de groei van ons wortelgestel. Ook daar schenken we aandacht aan, hoewel we er minder vat op hebben.

 

De stam

De stam is de sterke geleider waarlangs alle groei gaat. De kritisch waarom-vragende, dynamisch-ambitieuze houding, die de wortels met de kruin verbindt: de verantwoordelijke mens. Verantwoordelijk tegenover zichzelf, de anderen – ook de toekomstige mens – en tegenover het 'Ultieme Daarom'. De essentiële doelstelling van ons opvoedingsproject is de verantwoordelijke mens, geënt op een 4-tal sterk takken en getooid met vele zijtakken en twijgen.

 

De kruin

De tak van de intellectuele mens
We willen kritisch en geïnformeerde mensen vormen die hun hele leven naar kennis blijven zoeken. Wij willen ordenende en relationele mensen vormen, die zich bewust zijn van hun grote verantwoordelijkheid. Maar terzelfder tijd willen wij nederige mensen vormen, die weten dat ook hun kennis beperkt is.

De tak van de relationele mens
Wij willen liefdevolle, milde mensen vormen, die eerlijk en solidair met al hun medemensen willen leven. Weerbare, zorgende en vooruitziende mensen die spontaan en verdraagzaam met de anderen willen leven, die in het besef van hun eigen beperktheid ook vergevingsgezinde en dus nederige mensen zijn…

De tak van de diepe mens
Wij streven ernaar 'bewust-arme' mensen te vormen , maar geestelijk-rijke, diepculturele mensen. Open mensen, die in vrijheid kunnen bewonderen, én verwonderde mensen om de rijkheid en verscheidenheid die onze wereld biedt in verleden en heden. Wij hopen creatieve mensen te vormen en vooral respectvolle en dus nederige mensen…

De tak van de natuurlijke mens
Wij streven ernaar milieubewuste mensen te vormen, 'groene' mensen.

Dat zijn harmonische mensen
Lichamelijke mensen, seksuele mensen én diepgeestelijke mensen, gevoelig voor het 'bovennatuurlijke', bewust van hun eindigheid en dus nederige mensen…

 

Zo zien onze bomen eruit. Stevig geworteld, sterk van stam, met rijke kruinen die zeer mooi staan midden al die anderen in het machtige woud van het leven. Ze zijn levensnoodzakelijk voor een leefbare aarde, echte 'bomen des levens'. En ze staan mooi tegen de oneindigheid van de lucht errond, waarin, in steeds weer andere wolkencombinaties geschreven staat, niet altijd leesbaar maar altijd aanwezig, het ultieme, maar in dit eindige leven niet kenbare antwoord op hun 'waarom'?: 'Daarom'.